PWSTE email server for students

Login:
* Roundcubemail


UWAGA! To nie jest serwer dla dydaktyków. Serwer dla pracowników uczelni : poczta.pwste.edu.pl

Poczta studencka jest na serwerze o adresie poczta.s.pwste.edu.pl (równoważny adres: mail.s.pwste.edu.pl). Twój adres ma format: s9999@s.pwste.edu.pl

Pocztę można odbierać i nadawać poprzez specjalizowane programy takie jak Thunderbird lub Outlook, albo przez przeglądarkę internetową.

W tym drugim przypadku udostępniamy dwie możliwości:

Powyższe programy są jednymi z najlepszych w swej klasie programami open source.

Logowanie do poczty można wykonać używając identyfikatora i hasła takiego jak dla systemu Wirtualna Uczelnia. Czyli na przykład student o numerze albumu 201010 i haśle pas123 ma adres skrzynki s201010@s.pwste.edu.pl logować może się podając jako identyfikator użytkownika cały ten adres lub tylko s201010, oraz oczywiście hasło pas123.

Jeśli hasło do skrzynki zostanie zmienione przez użytkownika, nie powoduje to zmiany w systemie Wirtualna Uczelnia. Będzie można logować się z użyciem nowego hasła, lub (alternatywnie) hasła z Wirtualnej Uczelni.

NOTE: This is NOT for teachers!!! Teache's email server : poczta.pwste.edu.pl

Student's mail server has address (url): poczta.s.pwste.edu.pl (equivalent to: mail.s.pwste.edu.pl).
E-mail address format is like this: s9999@s.pwste.edu.pl
You may send and/or receive mail using specialized program such as Thunderbird or Outlook, or web browser. If you want to use a web browser, we offer two possibilities:

These programs are among the best open source in its class.

Login to the e-mail can be performed using the identity and password the same as for system Wirtualna Uczelnia (Virtual University). So, for example, a student with album number 201010 and password pas123 has a mailbox address
s201010@s.pwste.edu.pl. He may log with user s201010@s.pwste.edu.pl or just s201010 (password as above).


If you change your mail password, it does not cause changes in the Wirtualna Uczelnia system. You will be able to login using the new password, or (alternatively) the password from the Wirtualna Uczelnia system.